Algemene Voorwaarden

Kitty Zonneberg ‘de trouwambtenaar die het anders doet’

Lieve klant. Bij voorbaat mijn excuses voor de toon van deze algemene voorwaarden. We weten allemaal hoe belangrijk het is om je rechten en plichten vast te leggen. Ik hoop dat ik nooit aan deze voorwaarden hoef te refereren. Ik ga voor moeiteloos ondernemen en daar passen helemaal geen strakke regels bij (hopelijk schrikt het je niet af ;).


Definities van de eenmanszaak Kitty Zonneberg
• Eenmanszaak Kitty Zonneberg Trouwambtenaar & Ceremoniespreker| gevestigd te Numansdorp onder KvK nr. 68378599
• Klant: degene met wie Kitty Zonneberg een overeenkomst is aangegaan.
• Partijen: Kitty Zonneberg en klant samen.
• Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens eenmanszaak Kitty Zonneberg. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Honorering en betaling
De opgestelde opdrachtbevestiging is altijd inclusief BTW en berekende reiskosten.
Na het ondertekenen van het inschrijfformulier stuurt de eenmanszaak Kitty Zonneberg een factuur. Na het sluiten van de overeenkomst wordt 25% aanbetaald. Uiterlijk 14 dagen voor de geleverde dienst dient het volledig afgesproken bedrag te zijn overgemaakt op het vermelde IBAN-nummer. Alle prijzen op die eenmanszaak Kitty Zonneberg hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan eenmanszaak Kitty Zonneberg te allen tijde wijzigen. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Indien de betalingen niet tijdig wordt voldaan zal Kitty Zonneberg na een herinnering en een ingebrekestelling de betaling uit handen geven. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag eenmanszaak Kitty Zonneberg zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan eenmanszaak Kitty Zonneberg te verrekenen met een vordering op eenmanszaak Kitty Zonneberg.


Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor eenmanszaak Kitty Zonneberg enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Uitvoering van de overeenkomst
Eenmanszaak Kitty Zonneberg voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Eenmanszaak Kitty Zonneberg heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.


Duur van de overeenkomst
De overeenkomst tussen eenmanszaak Kitty Zonneberg en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 ceremonie, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Vrijwaring
De klant vrijwaart eenmanszaak Kitty Zonneberg tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door eenmanszaak Kitty Zonneberg geleverde producten en/of diensten.


Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan eenmanszaak Kitty Zonneberg. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling eenmanszaak Kitty Zonneberg ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als eenmanszaak Kitty Zonneberg een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan eenmanszaak Kitty Zonneberg verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid eenmanszaak Kitty Zonneberg
Eenmanszaak Kitty Zonneberg is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door de eenmanszaak Kitty Zonneberg verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kitty Zonneberg. De door de eenmanszaak Kitty Zonneberg te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen de eenmanszaak Kitty Zonneberg en klant (inclusief btw).


Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van eenmanszaak Kitty Zonneberg vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer eenmanszaak Kitty Zonneberg toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door eenmanszaak Kitty Zonneberg niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat eenmanszaak Kitty Zonneberg in verzuim is. eenmanszaak Kitty Zonneberg heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet-tijdig nakomt, dan wel indien eenmanszaak Kitty Zonneberg kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Ongeval/ziekte en calamiteiten
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien eenmanszaak Kitty Zonneberg haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transportmoeilijkheden, files, omleidingen, natuurgeweld, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door Kitty Zonneberg uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging of verplaatsing, uiteraard in overleg met de klant. In geval van ziekte van de klant kan hij/zij de nieuwe datum overleggen. Er vindt geen restitutie plaats. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor eenmanszaak Kitty Zonneberg 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat eenmanszaak Kitty Zonneberg er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Eenmanszaak Kitty Zonneberg is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Wijziging algemene voorwaarden eenmanszaak Kitty Zonneberg is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal eenmanszaak Kitty Zonneberg zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar eenmanszaak Kitty Zonneberg is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 06 april 2022